Æresmedlemmer

Bjarne J. Brandal ble utnevnt på årsmøtet i 2005, mens tre andre – Arnfinn Jenssen, Jan Eddie Tinlund og Ørjan Steen – ble utnevnt på årsmøtet i 2015. Sverre Røed-Larsen ble æresmedlem på årsmøtet 2019.

Æresmedlemmer

Bjarne J. Brandal (1927 – 2005)

Bjarne J. Brandal var en av initiativtakerne til etablering av foreningen Norsk Forening for Varslings- og Alarmteknikk (NFVA) i begynnelsen av 1970-årene. Han var sterkt engasjert i foreningens vekst og utvikling. Han var formann i NVFA i periodene 1982 – 1983 og 1985 – 1986, var leder av valgkomiteen i flere år og ulønnet sekretær/generalsekretær fra 1993 til november 1999. Sammen med Helge J. Størkersen tok Brandal initiativet til gjennomføringen av sikkerhetsmessen SAFEX i 1985, som seinere i mange år skulle bli messer under navnet Safe-Sec. Han deltok i og til dels representerte Norsk Sikkerhetsforening i flere sikkerhetsorganisasjoner, som Norske Vaktselskapers Landsforening på 1990-tallet og Sikker Vakt på begynnelsen 2000-tallet. I begge disse to foreningene hadde han generalsekretær-funksjoner. Bjarne J. Brandal hadde ellers et sterkt engasjement også for vår virksomhet i Arktis; han var stasjonssjef på Jan Mayen 1963-64 og bl.a. formann i styret i Ishavsmuseets Venner i en periode. Brandal døde høsten 2005.

Arnfinn Jenssen  (1930 – 2016)

Arnfinn Jenssen var leder av interimsstyret for opprettelse av Norsk Forening for Varslings- og Alarmteknikk (NFVA). Interimsstyret ble nedsatt høsten 1993 og la grunnlaget for den konstituerende generalforsamlingen 15. mai 1974. Han har vært en sentral person i NFVAs oppbygning og virke og har betydd mye for foreningens posisjon, særlig i de første årene. Jenssen har vært engasjert i sikkerhetsmessige spørsmål i hele sin yrkeskarriere. Han har vært major og teknisk sikkerhetssjef i Forsvarets bygningstjeneste, sikkerhetssjef i Norsk Hydro, og bl.a. leder av KPR i Norske Sivilingeniørers forening. En tid var han også forsøks- og forskningsleder ved Forsvarets bygningstjeneste og er betegnet som en vitenskapelig nybrottsmann. Han har vært en aktiv bidragsyter til debatter om sikkerhet i mange tiår, og han var bl.a. paneldeltaker på Sikkerhetsdagene i Trondheim så seint som i 2012. Han var fremdeles som pensjonist yrkesaktiv på deltid i sikkerhetsspørsmål, og deltok også på flere medlemsmøter i Nosif de siste årene . Han har mottatt St. Olavs Orden for sin innsats. Han døde 16. april 2016.

Jan Eddie Tinlund (1945 – 2015)

Jan Eddie Tinlund hadde bl.a. utdannelse fra Politiskolen, Forsvarets høgskole og Forsvarets sikkerhets- og etterretningsskole. Han tjenestegjorde ved Politiet i Follo i 20 år, var sikkerhetssjef og seinere senior sikkerhetskonsulent i Norges Bank, medlem av Næringslivets Sikkerhetsråd (og regional representant for Oslo), sekretariatsleder i Sikker Vakt og sikkerhetsrådgiver i NHO. Tinland var i mange år medlem av styret i NFVA (1993 – 97) og formann i NSF (1997 – 1999). Han var et aktivt medlem av Nosifs Historiegruppe inntil han ble sykmeldt. Tinland har ellers bl.a. vært nestleder i NAF/Follo og guvernør i Rotary. Jan Eddie Tinlund døde 5. april 2015.

Ørjan Steen

Ørjan Steen er en av de fire ”stifterne” av Norsk Forening for Varslings- og Alarmteknikk (NFVA) og betød mye for den nye foreningens vekst. Ørjan Steen har en lang karriere innenfor sikkerhetsbransjen. Han har vært teknisk sjef (fra 1973) i Securitas i Norge, var to år ved konsernets hovedkontor i Nederland og ble viseadministrerende direktør og deretter administrerende direktør for Securitas i 1989. Seinere ble han arbeidende styreformann. Han har vært aktiv i arbeidet rundt NFVA i mange år. Han er aktiv i Rotary og bl.a. engasjert i frivillighetsarbeid.

Sverre Røed-Larsen

Sverre Røed-Larsen er utdannet magister i sosiolog fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet som lærer/lektor i flere skoleslag og vært 18 år i ulike stillinger i sentraladministrasjonen (dep./dir.) med forbrukersikkerhet som arbeidsfelt, 5 år som HMS-sjef i NSB og 7 år som seniorforsker tilknyttet Arbeidsforskningsinstituttet.
Han har skrevet flere bøker og mange artikler om sikkerhetsrelaterte temaer og har vært aktiv i internasjonale sikkerhetsorganisasjoner.
Sverre har i en årrekke vært en betydelig bidragsyter til Nosif. Han var revisor i perioden 2006 til 2008 og hadde deretter styreverv frem til 2017.
Sverre samlet foreningens 40-årige historie mellom to permer, og han er fremdeles aktiv i foreningens historie- og arkivarbeid.