Æresmedlemmer

Bjarne J. Brandal ble utnevnt på årsmøtet i 2005, mens tre andre – Arnfinn Jenssen, Jan Eddie Tinlund og Ørjan Steen – ble utnevnt på årsmøtet i 2015.
Sverre Røed-Larsen ble æresmedlem på årsmøtet 2019, og Øyvind Halnes ble utnevnt som æresmedlem på årsmøtet 2024.

Æresmedlemmer

Bjarne J. Brandal (1927 – 2005)

Bjarne J. Brandal var en av initiativtakerne til etablering av foreningen Norsk Forening for Varslings- og Alarmteknikk (NFVA) i begynnelsen av 1970-årene. Han var sterkt engasjert i foreningens vekst og utvikling. Han var formann i NVFA i periodene 1982 – 1983 og 1985 – 1986, var leder av valgkomiteen i flere år og ulønnet sekretær/generalsekretær fra 1993 til november 1999. Sammen med Helge J. Størkersen tok Brandal initiativet til gjennomføringen av sikkerhetsmessen SAFEX i 1985, som seinere i mange år skulle bli messer under navnet Safe-Sec. Han deltok i og til dels representerte Norsk Sikkerhetsforening i flere sikkerhetsorganisasjoner, som Norske Vaktselskapers Landsforening på 1990-tallet og Sikker Vakt på begynnelsen 2000-tallet. I begge disse to foreningene hadde han generalsekretær-funksjoner. Bjarne J. Brandal hadde ellers et sterkt engasjement også for vår virksomhet i Arktis; han var stasjonssjef på Jan Mayen 1963-64 og bl.a. formann i styret i Ishavsmuseets Venner i en periode. Brandal døde høsten 2005.

Arnfinn Jenssen  (1930 – 2016)

Arnfinn Jenssen var leder av interimsstyret for opprettelse av Norsk Forening for Varslings- og Alarmteknikk (NFVA). Interimsstyret ble nedsatt høsten 1993 og la grunnlaget for den konstituerende generalforsamlingen 15. mai 1974. Han har vært en sentral person i NFVAs oppbygning og virke og har betydd mye for foreningens posisjon, særlig i de første årene. Jenssen har vært engasjert i sikkerhetsmessige spørsmål i hele sin yrkeskarriere. Han har vært major og teknisk sikkerhetssjef i Forsvarets bygningstjeneste, sikkerhetssjef i Norsk Hydro, og bl.a. leder av KPR i Norske Sivilingeniørers forening. En tid var han også forsøks- og forskningsleder ved Forsvarets bygningstjeneste og er betegnet som en vitenskapelig nybrottsmann. Han har vært en aktiv bidragsyter til debatter om sikkerhet i mange tiår, og han var bl.a. paneldeltaker på Sikkerhetsdagene i Trondheim så seint som i 2012. Han var fremdeles som pensjonist yrkesaktiv på deltid i sikkerhetsspørsmål, og deltok også på flere medlemsmøter i Nosif de siste årene . Han har mottatt St. Olavs Orden for sin innsats. Han døde 16. april 2016.

Jan Eddie Tinlund (1945 – 2015)

Jan Eddie Tinlund hadde bl.a. utdannelse fra Politiskolen, Forsvarets høgskole og Forsvarets sikkerhets- og etterretningsskole. Han tjenestegjorde ved Politiet i Follo i 20 år, var sikkerhetssjef og seinere senior sikkerhetskonsulent i Norges Bank, medlem av Næringslivets Sikkerhetsråd (og regional representant for Oslo), sekretariatsleder i Sikker Vakt og sikkerhetsrådgiver i NHO. Tinland var i mange år medlem av styret i NFVA (1993 – 97) og formann i NSF (1997 – 1999). Han var et aktivt medlem av Nosifs Historiegruppe inntil han ble sykmeldt. Tinland har ellers bl.a. vært nestleder i NAF/Follo og guvernør i Rotary. Jan Eddie Tinlund døde 5. april 2015.

Ørjan Steen

Ørjan Steen er en av de fire ”stifterne” av Norsk Forening for Varslings- og Alarmteknikk (NFVA) og betød mye for den nye foreningens vekst. Ørjan Steen har en lang karriere innenfor sikkerhetsbransjen. Han har vært teknisk sjef (fra 1973) i Securitas i Norge, var to år ved konsernets hovedkontor i Nederland og ble viseadministrerende direktør og deretter administrerende direktør for Securitas i 1989. Seinere ble han arbeidende styreformann. Han har vært aktiv i arbeidet rundt NFVA i mange år. Han er aktiv i Rotary og bl.a. engasjert i frivillighetsarbeid.

Sverre Røed-Larsen

Sverre Røed-Larsen er utdannet magister i sosiolog fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet som lærer/lektor i flere skoleslag og vært 18 år i ulike stillinger i sentraladministrasjonen (dep./dir.) med forbrukersikkerhet som arbeidsfelt, 5 år som HMS-sjef i NSB og 7 år som seniorforsker tilknyttet Arbeidsforskningsinstituttet.
Han har skrevet flere bøker og mange artikler om sikkerhetsrelaterte temaer og har vært aktiv i internasjonale sikkerhetsorganisasjoner.
Sverre har i en årrekke vært en betydelig bidragsyter til Nosif. Han var revisor i perioden 2006 til 2008 og hadde deretter styreverv frem til 2017.
Sverre samlet foreningens 40-årige historie mellom to permer, og han er fremdeles aktiv i foreningens historie- og arkivarbeid.

Øyvind Halnes

Øyvind Halnes startet i sikkerhetsbransjen hos Securitas som systemtekniker i 1986 med bakgrunn og fagbrev innen sterkstrøm Gruppe L og Svakstrøm gruppe S.
Videre arbeidet han som sikkerhetsrådgiver i 15 år, avdelingsleder i 4 år for nasjonale kunder og senere innen marked og kommunikasjon. Han er i dag markeds-og kommunikasjonssjef i Securitas og Securitas Technology.
Halnes kom inn som nestleder i styret i NOSIF i 2010, med Randmod Omarhaug som leder. I jubileumsåret 2015 (40 år) tok Halnes over og ledet styret frem til mars 2023, da Camilla Stakston fra Avinor overtok ledervervet. Halnes er den lengst sittende lederen i foreningens historie og har bidratt til en betydelig medlemsvekst. Under hans ledelse ble også foreningen varemerke modernisert.
Nosif har historisk vært dominert av menn. Både Omarhaug og Halnes hadde mål om økt kvinnerepresentasjon i styret, og i dag har Nosif kvinnelig leder og nestleder. Halnes er i dag aktiv i foreningen og medlem i valgkomiteen.