Jubileumsbok 1975 – 2015

Norsk Sikkerhetsforenings jubileumsbok 1975 – 2015:

Fra alarmteknikk til samfunnssikkerhet
Norsk Forening for Varslings- og Alarmteknikk (NFVA), som seinere skiftet navn til Norsk Sikkerhetsforening, avholdt sin første generalforsamling 13. mai 1975. Bakgrunnen var behovet for å etablere en organisasjon for de seriøse vaktselskapene og en ny ramme for sentrale oppgaver innenfor sikkerhets- og sikringsområdet. Særlig stod den tosidige utviklingen og bruken av alarm- og varslingsanlegg sentralt. Det skulle være et forebyggende tiltak for å hindre eller redusere omfanget av ran og overfall, rettet mot grovere kriminalitet. Samtidig skulle teknologien kunne være et mulig hjelpemiddel til å fremme trygghet og bedre livskvaliteten til eldre og funksjonshemmede, dvs. som sosialalarm eller trygghetsalarm, som er dagens betegnelse.

Dette arbeidet ble naturlig nok videreført i gode samarbeidsformer, som i arbeidet for standardiserte krav og godkjenningsordninger gjennom Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd (FG) og gjennom utviklingen av brukerkravsspesifikasjon for bankalarmanlegg og ITV-anlegg.

Seinere konsentrerte foreningen seg om bredere satsningsområder. Noen eksempler:

  • 12 store publikumsmesser og fagseminarer ble gjennomført under betegnelsene SAFEX/SAFE-SEC med opptil 8 000 besøkende i perioden 1985 – 2007.
  • Utgivelsen av den innholdsrike SIKKERHETSHÅNDBOKA for næringslivet 1999 – 2001.
  • Medvirkning til etablering og drift av SIKKER VAKT 1999 – 2011.
  • SIKKERHETSKONFERANSEN, som har vært arrangert i april hvert år siden 2006 med sentrale sikkerhetstemaer som ramme og med toppolitikere og fagpersoner som innledere.
  • Aktiv i opprettelsen av et eget akademisk studium i SIKKERHETSLEDELSE ved Handelshøyskolen BI.
  • Pådriver i det pågående arbeidet med å utvikle og etablere en SERTIFISERINGSORDNING for sikkerhetsledere og sikkerhetsmedarbeidere.

I tillegg har Nosif i en rekke år arrangert fellesturer til to av de store sikkerhetsmessene i utlandet – Security Essen i Tyskland og IFSEC i England. Medlemsmøtene er foreningens viktigste forum og møteplass.

Norsk Sikkerhetsforening hadde en relativt sped begynnelse – fra 19 bedriftsmedlemmer ved oppstarten – til over 100 i dag. I tillegg har foreningen på det meste hatt nær 300 personlige medlemmer.

Forankringen av sekretariatet har variert: Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) var sekretariat fra starten til 2001. Det var et kort mellomspill med sekretariat i Oslo Handelsstands Forening (OHF) rundt 2000-tallet og en langvarig periode med kun et arbeidende styre. Fra 2012 til 2018 var  sekretariatsfunksjonene igjen knyttet til OHF.

På 2000-tallet ble de fleste av foreningens administrative funksjoner elektronifisert, og dagens hjemmeside (www.nosif.no) har en bred formidling av informasjon om aktuelle aktiviteter og allmenne foreningsopplysninger.
Jubileumsboka er utgitt til Norsk Sikkerhetsforenings 40-årsjubileum. Den er basert på frivillig innsats fra en liten redaksjonskomité og på 10 bidrag fra forfattere av spesielle emneartikler.

Du kan laste ned Jubileumsboka her!