Strategisk plattform

Vår strategiske plattform kan også lastes ned som PDF.
Strategisk plattform 2015 – 2019

Om Norsk Sikkerhetsforening

Norsk sikkerhetsforening (Nosif) er en selvfinansierende, demokratisk og politisk uavhengig organisasjon. Foreningens styre skal gjenspeile medlemsmassen.

Både organisasjoner (foretak, myndigheter, firmaer, institusjoner, foreninger og lignende) og enkeltpersoner kan søke om medlemskap.

Medlemmene utgjør – med sin kompetanse og sitt engasjement på de ulike fagområder – foreningens viktigste styrke.

Vår visjon

Sammen for et tryggere samfunn

Kjerneverdier

Samlende – Uavhengig – Aktiv – Pådriver

Virksomhetsidé

Norsk Sikkerhetsforening skal legge til rette for å skape trygge og gode møteplasser for aktører i sikkerhetssektoren. Foreningen skal fremme synspunkter i sentrale spørsmål om sikkerhet og dermed bidra til å styrke arbeidet med å bygge et tryggere samfunn i Norge.

Styringsmål

Foreningen skal ha som sine viktigste styringsmål å:

  • være en aktiv og profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte gjennom arrangementer og egen informasjonsformidling
  • stimulere til oppbygging av bedre sikkerhetskompetanse og økt samarbeid mellom parter innenfor sikkerhetsbransjen
  • bidra til utvikling av større forståelse blant sentrale samfunnsaktører for nødvendigheten av sikkerhetsfremmende tiltak
  • fremme generell forståelse for økt sikkerhet i det norske samfunnet og bidra til utvikling av klare etiske prinsipper og praktisering av høy etisk standard i yrkesmessig sammenheng.

Overordnete styringsmål

Norsk Sikkerhetsforening skal

  • være et nasjonalt kontakt- og samarbeidsforum for sentrale aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor
  • fremme hensiktsmessige og effektive tiltak for å styrke den samfunnspolitiske, fagpolitiske og bransjemessige innsatsen for økt sikkerhet.