Trender i medlemskap

Norsk Sikkerhetsforening

Nosif: Trender i medlemsutvikling og yrkesmessig styresammensetning

Trender i medlemsutvikling

Antall medlemmer: klar profilendring over tid

Da Norsk Forening for Varslings- og alarmteknikk startet for alvor i 1974/75, fikk foreningen i løpet av kort tid rundt 90 medlemmer. I 1989 hadde antallet bedriftsmedlemmer økt til 53, mens antallet personlige medlemmer var nesten uendret ­ 65. Rundt årtusenskiftet var det et sterkt ønske om å satse mer på å verve personlige medlemmer til foreningen, og det ble faktisk drøftet om foreningen bare burde ha personer og ikke bedrifter som medlemmer. I 2005 hadde foreningen 182 personlige medlemmer, 63 bedriftsmedlemmer samt 7 seniormedlemmer. Antallet personlige medlemmer økte kraftig fram mot 2008. Også antall bedriftsmedlemmer hadde en god utvikling i samme tidsrom. I 2009 var det opprydding i medlemsarkivet, og antall personlige medlemmer ble redusert til 106. I 2014 er medlemsprofilen klart endret: Foreningen hadde da økt antallet bedriftsmedlemmer til 101, mens antallet privatmedlemmer var kraftig redusert til 39. I tillegg var det 6 senior-/studentmedlemmer. I de siste årene er det blitt lagt stor vekt på å øke antallet bedriftsmedlemskap; disse har jo dessuten mulighet for å ha opptil 10 bedriftskontakter i tillegg til virksomhetens hovedkontakt. Denne ordningen har medført en sterk utvidelse av Nosifs kontaktflate.

Først på begynnelsen av 2000-tallet ble det åpnet for seniormedlemskap. Antallet har variert mellom 1 og 7. I 2011 fikk foreningen sitt første studentmedlemskap, men dette er også en fåtallig gruppe – mellom 1 og 3 har hatt studentmedlemskapsstatus.

For de siste styrene i Nosif har denne utviklingen vært en del av foreningsstrategien og en god og ønsket utvikling: bedriftsmedlemskap synes å gi flere fordeler enn personlig medlemskap. Den private eller offentlige virksomheten blir sterkere knyttet til Nosif, og kjennskapet til og medvirkningen i Nosifs aktiviteter fra hoved- eller kontaktmedlemmenes side bidrar til bedre informasjonsformidling, nyttig erfaringsoverføring og kan kanskje medvirke til å utvikle en større sikkerhetsbevissthet.

Styresammensetning: variasjoner i antall og bakgrunn

Styret har i hele perioden vært bredt sammensatt av personer med stillingstilknytning til sykehus, fengsel, forsikring, forsvar, museum samt sikkerhetsleverandører og sikkerhetsrådgivere.

Antall medlemmer i styret

Foreningens styre har fra 1990 og frem mot 2015 bestått av 5 til 10 personer. I 1993 besto styret av 5 personer, og i 2010 var det 10 personer i styret. Årsmøtet 2015 valgte 9 personer i det nye Nosif-styret for 2015/2016. Noe av forklaringen på det høye antallet styremedlemmer, er endringer i ansvar og oppgaver: Styret har i lange perioder fungert som et ”arbeidende styre”, til dels uten sekretariatsbistand.
Revisor, generalsekretær, sekretariat, valgkomité og lignende er ikke regnet med i denne oppstilling.

Yrkesmessig andel i styret

For å lette analysen av den yrkesmessige sammensetning i styret er yrkesgruppene delt inn i 4 grupper.
I gruppen offentlig instanser er det foruten politi, forsvar og kriminalomsorg bl.a. regnet med Norges Bank, Postbanken, Avinor samt museer. 
I forsikring og finans er forsikring, bank og andre finansinstitusjoner regnet med.
Sikkerhetsleverandører / vaktselskap består av vaktselskap, sikkerhetskonsulenter, samt leverandører av sikkerhetsutstyr. Dette er bl.a. Securitas, Alarmgrossisten Holars, Nokas, Cowi m.m.
Resterende firma, foreninger og lignende er samlet i gruppen Div. firma / forening og lignende. I denne gruppen er bl.a. Oslo Handelsstands Forening, Norske sivilingeniørers Forening (tidl. NIF, nå Tekna), Norsk Hydro, Teknologisk institutt og NKI skolen plassert.

diagram

Oversikten viser at styret over tid har hatt en klar dominans av representanter for sikkerhetsleverandører eller vaktselskaper, men at denne tendensen er blitt klart svekket på 2000-tallet. Fra 5-årsgrupperingene siden år 2000 er det spesielt to grupper som balanserer representasjonen i styret: representanter for offentlige instanser og for div. foreninger, firmaer og lignende. Forsikrings- og bankbransjene har vært representert i styret i hele 25-årsperioden, men deltakelsen har vært gjennomgående lav (med unntak av 2001 og 1996-2000) og til dels svært variabel over tid. Styrets intensjon i jubileumsåret er å oppnå en bedre balanse mellom representasjon fra leverandører og sluttbrukere.

Kvinner i styret

I 1994 ble den første kvinne valgt inn som varamedlem i styret i Norsk Sikkerhetsforening. I perioden 1995 – 1998 var hun styremedlem. Utover 2000-tallet har kvinner i styret vært en selvfølgelighet, samtidig som andelen kvinner i styret har økt.

Nesten total Oslo-dominans i styret

Norsk Sikkerhetsforening har hatt en sterk forankring i Oslo-området helt fra 1975. Slik sett har sammensetningen av styret bare avspeilet Oslo-dominansen. Likevel var det gjennom 1970- og 80-tallet en representant i styret som var hjememhørende utenfor østlandsområdet. Men foreningen har i alle år hatt enkeltmedlemmer og bedriftsmedlemmer fra alle kanter av landet, og styret gjorde derfor et iherdig forsøk på å etablere regionale avdelinger av NSF rundt 2000-tallet. Det lyktes et par år med Avdeling Sør. Men det var først i 2014 at årsmøtet valgte inn i styret en representant for ”distriktene” utenfor østlandsområdet siden 1990.