Kort historikk

Korte trekk av Norsk Sikkerhetsforenings historie 1974 – 2013

PIONERENE – initiativtakerne

13. mai 1975 ble Norsk Forening for Varsling og Alarmteknikk (NFVA) stiftet på første ordinære generalforsamling i Oslo. Initiativet kom fra en del entusiaster, hovedsakelig tilknyttet forsvaret og vaktbransjen. Sentrale personer var blant andre Bjarne J. Brandal, Kåre Nilsen, Arnfinn Jenssen og Ørjan Steen.

Forarbeidet startet allerede i oktober 1973. Da ble det valgt et interimsstyre med Arnfinn Jenssen som formann. I mai 1974 ble det arrangert konstituerende generalforsamling i Ingeniørenes Hus i Oslo. Arnfinn Jenssen ble pånytt valgt som leder. Noen uker seinere ble det inngått avtale med Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) om sekretariat.
NFVA ble et etterlengtet samlende forum for mange aktører innenfor sikkerhetsbransjen og innenfor det offentlige, som Forsvaret og bank- og forsikringssektoren. Fokus var i stor grad på teknikk og tekniske sikkerhetsløsninger. Foreningen utviklet raskt en nøkkelposisjon for sikkerhet i Norge. Fra stiftelsesdato og framover har foreningen samarbeidet med mange fora i alle retninger.
Tidlig ble det iverksatt prosesser og dannet utvalg for utredning av sikkerhetsspørsmål. Det var også et mål å skape kontakt mellom ulike sikkerhetsbrukergrupper, blant annet gjennom møter og konferansevirksomhet. NFVA ble tidlig tilknyttet Norske Sivilingeniørers Forening som en av deres spesialforeninger. Foreningen nøt godt av NIFs kunnskap og organisatoriske apparat i en årrekke – faktisk helt fram til 2001.

SAFEX – den første sikkerhetsmessa

Det virkelige løftet for NFVAs eksterne virksomhet kom i 1985. Bjarne J. Brandal og Helge J. Størkersen tok dette året initiativ til gjennomføring av sikkerhetsmessen SAFEX i samarbeid med Arbeidsmiljøsenteret. Erfaringene med messen var så gode at de i 1987 ville la et slikt opplegg stå på egne ben, men da under navnet SAFE-SEC. Dette arrangementet skulle avholdes hvert annet år. 
NFVA etablerte samarbeid med et titalls sikkerhetsforeninger. Alle disse manglet den samlende felles messeaktiviteten man fant i SAFE-SEC. Underveis forstod man at foreningens navn kunne virke begrensende i forhold til det brede spekter av sikkerhetsfaglige spørsmål foreningen var opptatt av.

FRA NFVA TIL NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

Årsmøtet 20. juni 1994 vedtok endringer i foreningens lover: det nye navnet ble Norsk Sikkerhetsforening (NSF). Samtidig ble foreningens logo endret. Men selve navneendringen synes ikke å ha trådt i kraft før i 1996. Entusiasmen som bidro til stiftelsen av foreningen, har også i årenes løp bidratt til å utvikle foreningen videre. Markante medlemmer, styremedlemmer, formenn, presidenter og generalsekretærer har bidratt til dette – nå under forkortelsen Nosif.

SIKKER VAKT – vaktbransjens godkjenningsnemnd

14. oktober 1999 ble vaktbransjens egen godkjenningsnemd stiftet. «SIKKER VAKT» skulle kvalitetsgodkjenne vaktselskaper i Norge, og den ble en suksesshistorie. Et samarbeid mellom NSF, NSR, PRIFO, NVL og Norsk Arbeidsmandsforbund gjorde dette mulig. Det hadde i lang tid vært klart at politiet, som hadde ansvaret for kontroll og godkjenning av private vaktselskaper, ikke hadde nok kunnskap eller kapasitet til å gjennomføre betryggende kontroller. Hensikten var å luke ut de useriøse aktørene i markedet, slik at kundene fikk trygghet for at de selskapene som de inngikk avtaler med, var eiet, administrert og drevet slik at kundene fikk et optimalt produkt. Justisdepartementet ga sin sterke tilslutning til at sikkerhetsbransjen selv, gjennom uavhengig kontroll, beskikket sitt bo. SIKKER VAKT fikk raskt sekretariat, knyttet til seg to-tre kontrollører og godkjente rundt 10 vaktselskaper hvert år i perioden 2001 – 2009. I alt var det på den tiden ca. 250 politigodkjente vaktselskaper i Norge. Jan Eddie Tinlund var styreleder 2001 – 2005 og ble deretter daglig leder. Nosifs representanter i SIKKER VAKT var Bjarne J. Brandal (2000-2001, Jan Eddie Tinlund (2001 – 2005), Henning Berg (2005 – 2007) og Randmod Omarhaug (2007 – 2011). En ny Lov om vaktselskaper fra 2009 førte til at behovet for SIKKER VAKTs egen godkjenningsordning ble borte, og ordningen ble avviklet.

SIKKERHETSMESSEN SAFE-SEC – en viktig nyskapning fra 1987

Årsmøtet 20. juni 1994 vedtok endringer i foreningens lover: det nye navnet ble Norsk Sikkerhetsforening (NSF). Samtidig ble foreningens logo endret. Men selve navneendringen synes ikke å ha trådt i kraft før i 1996. Entusiasmen som bidro til stiftelsen av foreningen, har også i årenes løp bidratt til å utvikle foreningen videre. Markante medlemmer, styremedlemmer, formenn, presidenter og generalsekretærer har bidratt til dette – nå under forkortelsen Nosif.

I 2001 startet NSF en vitaliseringsprosess

I korte trekk innebar dette en kritisk gjennomgang av type aktiviteter og kvaliteten på disse, samt en sterkere inkludering av medlemmene og deres enorme kompetanse. Et av resultatene fra prosessen, ble endring av konsept og navn på foreningens sikkerhetsmesse, fra SAFE-SEC til SIKKERHET 03. Det ble ingen suksess. Messen var flyttet fra Sjølyst-senteret i Oslo til Norges Varemesses lokaler på Lillestrøm. Det kom få besøkende, og det var få utstillere. NSF gjorde et nytt messeforsøk under SAFE-SEC-navnet i 2007 uten å lykkes. Dermed var messeæraen i denne formen over.

SIKKERHETSKONFERANSEN – årets viktigste samling

NOSIF avholder hvert år en sikkerhetskonferanse om bord på DFDSs ferje til København (vanligvis Pearl Seaways). Hovedtemaet endres fra år til år. Temaene kan skifte mellom fysisk og elektronisk sikkerhet, offentlig og privat beredskap, krisehåndtering og kriminalitet, samfunnssikkerhet på anbud, sikkerhetstrusler i et åpent samfunn m.m. Dyktige foredragsholdere fra politiet, forsvaret, forskning, vaktselskap, Datatilsynet med flere bidrar hvert år. Samtidig avholdes det en minimesse med 10-12 stand hvor det informeres om nye produkter og systemer innenfor sikkerhetsområdet. Deltakerantallet ligger nå totalt på rundt 130-140 personer.

MESSEREISER – fellesreiser for faglig oppdatering

I mange år har foreningen arrangert messereiser til Security i Essen. I de siste årene har foreningen også arrangert fellesreiser til IFSEC i England. NOSIF legger opp hele opplegget med reise, innkvartering og messeturer. I tillegg til besøk på de aktuelle messene har Nosif lagt inn egne fagseminarer med aktuelle temaer.

SIKKERHETSLEDERUTDANNING – nødvendig faglig styrking

NOSIF har også bidratt til å etablere studieprogrammet sikkerhetsledelse som går over ett år og gir 30 studiepoeng i Bachelor of Management-studiet ved Handelshøyskolen BI. Det første kullet startet i 2004 ved BI Gjøvik og hadde 14 deltakere.

Programmet gir deltakerne en grundig lederutdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til fagområdene. Studiet i sikkerhetsledelse ble for noen år siden flyttet til BI Stavanger. Deltakerne skal etter gjennomført program ha utviklet forståelse for relasjoner mellom samfunn, virksomhet og enkeltpersoner. Disse ferdighetene er viktige for å kunne utøve en helhetlig sikkerhetsledelse. Antallet deltakere er nå rundt 40. I alt har ca 200 studenter gjennomført studiet.

SIKKERHETSSERTIFISERING – lang vei mot et viktig mål

 

NOSIF har også tatt initiativ til å sertifisere sikkerhetsledere. Styret vedtok etter langvarig forarbeid i januar 2007 å ta initiativet til en utredning om ulike former for personsertifisering kombinert med en juridisk kartlegging av sentrale sikkerhetslover. Utredningen førte til at det ble sammensatt en sertifiseringskomité med representanter for både kunnskapsinstitusjoner og sikkerhetsorganisasjoner. Komiteen framla utkast til faglig rammeverk som fikk overveiende positiv tilslutning i en høringsrunde, utarbeidet utkast til eksamensspørsmål og til litteraturliste. Sikkerhetssektoren var imidlertid delt i synet på de faglige kravene i sertifiseringsopplegget, og i det videre arbeidet ble det fra 2011 forsøkt å fundamentere en bredest mulig tilslutning til en felles, uavhengig personsertifisering av sikkerhetsledere. Opplegget er nå forankret i en bred styringsgruppe og en aktiv arbeidsgruppe. Arbeidet pågår fremdeles med sekretariat i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

MEDLEMSMØTER – informasjonsformidling og nettverksbygging

Medlemmene inviteres til foreningens medlemsmøter hvor høyaktuelle sikkerhetsrelaterte tema presenteres og drøftes. På disse møtene benyttes både interne og eksterne, dyktige foredragsholdere. I tillegg orienteres det om foreningens tiltak og aktiviteter. De senere årene har møtene blitt gjennomført i medlemsbedriftenes lokaler. Medlemsmøtene er viktige for å knytte kontakter og danne nettverk medlemmene i mellom. I regelen arrangeres det nå 4 medlemsmøter i Oslo hvert år, men antallet har variert mye siden oppstarten i 1975. Utenom to lokale medlemsmøter i regi av Avdeling Sør i Kristiansand/Grimstad i 2001, ble det første medlemsmøtet utenfor Oslo arrangert i Bergen i 2013 med stor oppslutning. I 2014 ble det avholdt et nytt, vellykket Bergensmøte. Det arbeides nå med mulighetene for å arrangere regionale møter i bl.a. Trondheim og Stavanger.

NOSIFS HJEMMESIDE på internett: www.nosif.no

Norsk Sikkerhetsforening har i mange år hatt en hjemmeside på internett hvor viktig informasjon om foreningens virksomhet er blitt kunngjort eller referert. Hjemmesiden har vært foreningens viktigste kommunikasjonskanal. Den kan raskt og billig formidle sikkerhetsinformasjon til medlemmer. Samtidig er den en viktig kilde til kunnskap om organisert sikkerhetsarbeid for både offentligheten og spesielt sikkerhetsinteresserte. Form og innhold i foreningens hjemmeside har variert mye opp gjennom årene. Nosif er også etablert på Facebook.

STRATEGI: fra visjon til praktisk arbeid

Behovet for å utarbeide en klarere strategisk overbygning over foreningens praktiske virke og gjøremål ble stadig mer presserende i årene etter årtusenskiftet. Styret startet da med å arrangere årlige strategisamlinger for å klargjøre visjon, virksomhetsidé, strategiske mål og nødvendig kobling mellom ideologisk overbygning og praktiske tiltak og løpende virksomhet. I 2010 ble foreningens nye strategiske plattform fram til 2014 vedtatt og også tatt inn i vedtektene. Den nye, gjeldende strategiske plattform dekker perioden 2015 – 2019.

NOSIF I DAG – og framover

En enkel status for Norsk Sikkerhetsforening som en bred, uavhengig og kompetansesterk forening med en 40-årig historie kan omfattes i følgende: Det høyeste antall bedriftsmedlemmer i foreningens historie – over 100, 4 fast møter i Oslo årlig samt webinarer, en veletablert årlig sikkerhetskonferanse med høyt antall deltakere og utstillere, fellesreiser til Security Essen i Tyskland og IFSEC i England, et aktivt, engasjert styre og mange interesserte, positive medlemmer.
Utsiktene framover for Nosif inkluderer bl.a. trusselbilder i endring, nye utfordringer til sikkerhetssektorens parter om økt kontakt, samarbeid og bedre kompetanse, styrking av samfunnsaktørrollen, nødvendigheten av å øke sikkerhetsbevisstheten og –forståelsen i samfunnet, viktigheten av bedre internasjonal kontakt og behovet for skjerpede krav til samfunnsansvar og etikk i bransjen.